• Crystal Spring
 • Natural Jihlava
 • EkoMedica
 • Provita
 • Bione Cosmetics

Ochrana súkromia

Podmienky ochrany osobných údajov

I. Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej jen: „GDPR”) je Agema s.r.o IČO 31427561 so sídlom SNP 75/46, 916 01, Stará Turá (ďalej len: „správca).
 2. Kontaktné údaje správcu: SNP 75/46, 91601 Stará Turá, Email: eshop@bioteka.sk,Telefón: 0327763177.
 1. Osobnými údajmi sú všetky informácie identifikovateľnej a identifikovanej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať buď odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli  alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe  Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje dôležité pre plnenie zmluvy.

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
 1.  Účelom spracovania osobných údajov je
 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl 22 GDPR. K takému spracovaniu ste  poskytli svoj výslovný súhlas

IV. Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Príjemcovia osobných údajov /subdodávateľskí správci/

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
 1. Správca nemá v úmysle predať osobné údaje do krajín tretieho sveta /mimo EU/, alebo medzinárodnej organizácii
 2. Služby zaisťujúce marketingové a podporné služby

VI. Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, v prípade že sa domnievate že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje že prijal všetky vhodné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v papierovej podobe, hlavne zabezpečeného šifrovaného prístupu na web, šifrovanie hesiel zákazníkov v databáze, pravidelné zálohy systému.
 3. Správca prehlasuje že k osobným údajom majú prístup iba poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu príjmate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovu adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom  25.5.2018.

 

Pravidlá používania osobných údajov 

1. Informácie

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi spoločnosti AGEMA s.r.o., IČO: 31427561, so sídlom Stará Turá SNP 75/46, PSČ 91601 , zapísanej v obchodnom registri pod vl. č. . 939/R vedenou na Okresnom súde v Trenčíne (ďalej iba „Agema“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.bioteka.sk (ďalej iba „webové stránky“), hlavne registrovaných užívateľov (ďalej iba „užívateľ“) a zákazníkov Bioteky, ktorí urobia prostredníctvom webových stránok objednávku (ďalej ako „zákazník“).

1.2. Agema pôsobí pri spracovaní osobných údajov ako správca a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami sa budú spracovávať osobné údaje.

2. Aké údaje spracovávame?

2.1. Údaje poskytnuté zákazníkmi. Na webovej stránke spracovávame osobné údaje o užívateľoch a zákazníkoch. Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na Bioteka.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky.

2.2. Tieto údaje zahrňujú najmä e-mailovu adresu a v prípade zákazníkov i  meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. Pokiaľ budete chcieť, môžete uviesť i ďalšie údaje, napríklad adresu do zamestnania alebo poznámku o možných časoch doručenia.

2.3 Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Bioteka.sk informácie o tovare, ktoré naši zákazníci kúpili. Pokiaľ ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte  s ich používaním, získava Bioteka.sk údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.4. Bioteka.sk nezbiera ani inak nespracováva nijaké citlivé osobné údaje napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní či presvedčení apod.

3. Na aké účely údaje spracovávame?

3.1. Pre vybavenie Vašej objednávky, tj. pre splnenie zmluvy medzi Bioteka.sk a zákazníkom, využívame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, zaplatenie a doručenie objednaného tovaru. Pokiaľ nie sú údaje poskytnuté nemôže Bioteka.sk objednávku vybaviť.

3.2. Pre lepšie cielenie reklamy a propagáciu spracováva Bioteka.sk pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prehliadaných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné iba na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. I tento súhlas je dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava Bioteka.sk štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

4. Odvolanie súhlasu

Cookies. Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenie priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Bioteka.sk ukladať cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne.

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Biotekou.sk a jej pracovníkmi. Všetky osoby ktoré majú prístup k osobným údajom sú viazané mlčanlivosťou a tento záväzok trvá i po skončení ich spolupráce s Biotekou.sk

5.2. Bioteka.sk ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, tzv. spracovateľov. Spracovateľom sa rozumie každý 

subjekt, ktorý spracováva osobné údaje Bioteka.sk pre účely a spôsobom, ktoré Bioteka.sk stanoví. V prípade, kedy je k spracovaniu potrebný Váš súhlas, posúvame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom predávame iba tie údaje, ktoré potrebujeme nutne  k zabezpečeniu služieb, v tomto prípade sa jedná o prepravnú spoločnosť  Slovak Parcel Servise.

 

      6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. Bioteka.sk spracováva osobné údaje za účelom plnenia zmluvy po dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Bioteka.sk následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

6.2. Údaje získané pre marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Bioteka.sk počas celého obdobia trvania súhlasu s používaním cookies, tj. počas doby, kedy ukladanie cookies povolíte na svojom prehliadači, prípadne do momentu než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

6.3. Ďalšie spracovávanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt aplikuje Bioteka.sk iba v prípade, že je to dôležité pre splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Bioteku.sk vzťahujú.

7. Aké sú vaše práva?

7.1. V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Bioteku.sk a požadovať:

·      Informácie ohľadne osobných údajov, ktoré Bioteka.sk spracováva, v rámci účelu a povahy spracovávaných osobných údajov, vrátane informácií o prípadných príjemcoch osobných údajov mimo Bioteky.sk.

      Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Bioteka.sk, či už v priebehu registrácie alebo v priebehu vytvorenia objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Bioteka.sk potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané, a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené  spolu s informáciami o ich spracovaní

7.2. Ďalej môžu zákazníci Bioteka.sk vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných správ alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na ich základe Bioteka.sk neodkladne ukončí spracovávanie osobných údajov pre tieto účely.

7.3. Mimo vyššie uvedené oprávnenia máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Bioteky.sk so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

8. Bezpečnosť

8.1. Bioteka.sk  dbá na bezpečnosť Vašich údajov. Narábanie s osobnými údajmi prebieha úplne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Bioteka.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické i organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej podobe sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne pracovať pre účely uvedené v týchto pravidlách, a to iba v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Bioteka.sk pravidelne testovaný a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. Kontakt

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadom spracovávania  osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv sa môžete obracať na Bioteku.sk e-mailom na adresu eshop@bioteka.sk.

10. Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú platné od 25. 5. 2018.