• Crystal Spring
  • Natural Jihlava
  • EkoMedica
  • Provita
  • Bione Cosmetics

Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.bioteka.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami www.bioteka.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy až na vynimky v podmienkach spomenuté obchodnými podmienkami www.bioteka.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
 

Vymedzenie pojmov
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.
 

Objednanie tovaru

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok košíka s príslušným nápisom a titul bude vložený do nákupného košíka. Potom sa budete môcť rozhodnúť, či chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár) alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli. Zároveň bude Vaša objednávka archivovaná v sekcii Moje objednávky, do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení.

Na Vašu e-mailovú adresu Vás budeme informovať aj o vybavovaní Vašej objednávky, dostupnosti a nedostupnosti tovarov. V prípade, že tovar nie je dostupný skladom a kupujúci požaduje dodanie kompletnej alebo čiastočne kompletnej objednávky, kupujúci týmto vytvára rezervačný záväzok, že daný tovar odoberie po jej skompletovaní. V prípade dlhodobej nedostupnosti tovarov vyplyvajúce z objednávky, predavajúci informuje bezodkladne kupujúceho o danej skutočnosti.
 

Odstúpenie
V súlade s ustanovením §12 odst. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Pri odstúpení je spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy u tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (napr. potraviny, šampóny, krémy a pod.). Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne použitý, môžeme si uplatniť náhradu škody.

V prípade odstúpenia od zmluvy rezervačného záväzku, môže predavajúci po kupujúcom požadovať uhradenie vzniknutých nákladov až do výšky 30% z ceny objednávky.

Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, a to iba v prípade nedostupnosti tovaru alebo výraznej zmeny ceny tovaru. Pred využitím tohto práva odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný kontaktovať zákazníka a dohodnúť sa na ďalšom postupe, prípadne zmene objednávky.

Kupujúci berie na vedomie, že náklady za dopravu nebudú preplatené.

Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia, expirácia
U väčšiny potravín je vyznačená minimálna trvanlivosť. Dátum minimálnej trvanlivosti nemusí byť uvedený na obale kozmetických výrobkov, ktorých minimálna trvanlivosti presahuje 3 mesiace. U týchto výrobkov sa uvádza údaj o dobe, počas ktorej je možné výrobok po otvorení používať, bez toho aby prišlo k poškodeniu spotrebiteľa. Táto informácia je vyznačená symbolom otvorenej nádobky na krém a údajom o dobe (v mesiacoch alebo rokoch). U drogérie sú uvádzané šarže.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
• sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
• sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
• sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
 

Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú s DPH, konečné a bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.
Znížená cena tovaru, ktorý je v akcii (označený „AKCIA“), platí len do vypredania zásob. Teda je obmedzená množstvom daného tovaru v akcii. Po jeho vypredaní (a v prípade, ak zákazník objednal väčšie množstvo) má predajca právo ponúknuť zákazníkovi rovnaký tovar v bežnej cene, pokiaľ je tento dostupný na sklade. Zákazník má právo odmietnuť takto ponúknutý tovar.
 

Zľavy, zľavové kupóny
V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť.
V takom prípade je klient informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.
Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou písanej informácie) alebo je u zľavy uvedený odkaz na webových stránkach, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

Social Discount Like - je kupón na zľavu 3% z celkovej ceny objednávky bez DPH.

Social Discount Share - je kupón na zľavu 3% z celkovej ceny objednávky bez DPH.

Kupón je možné získať a použiť len jeden krát daným užívateľom. Kupón na zľavu za zdielanie odkazu spoločnosti na sociálnych sieťach môže byť získaný výlučne užívateľským účtom kupujúceho na sociálnych sieťach. V prípade overenia užívateľa na sociálnych sieťach môže byť kupujúci požiadaný o doloženie kópie obrazovky, kde je jednoznačné vyznačené elektronické spojenie jeho účtu na sociálnych sieťach so stránkou spoločnosti Agema s.r.o. V prípade použitia účtu tretej osoby na sociálnych sieťach na získanie zľavy, môže byť uplatennie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuté.
 

Darčekové poukážky
Darčekovú poukážku je možné jednorazovo použiť na nákup tovaru v internetovom obchode bioteka.sk do dátumu uvedeného ako platnosť poukážky (Platí do). Podmienky jej použitia:
• kód uvedený na darčekovej poukážke je potrebné zadať pri vytváraní objednávky do políčka „Kód darčekovej poukážky“
• hodnota darčekovej poukážky je uvedená na každej poukážke ako suma vrátane DPH
• ak je celková suma nakupeného tovaru nižšia ako hodnota darčekovej poukážky, zvyšok hodnoty darčekovej poukážky bez náhrady prepadáva
• ak je celková suma vyššia ako hodnota darčekovej poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy
• poštovné sa pri nákupe tovaru do hodnoty darčekovej poukážky nezapočitáva
• do hodnoty darčekovej poukážky sa nevzťahuju ani služby či iné poplatky, ak nie je uvedené inak
• v jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu poukážku
• poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť
 

Novinky
Pri registrácii si môžete vybrať, či chcete od nás dostávať pravidelné informácie o novinkách v našom eshope, a či Vás môžeme nepravidelne (maximálne niekoľkokrát ročne) informovať prostredníctvom Vášho e-mailu o zmenách, ktoré súvisia s prevádzkou nášho internetového alebo kamenného obchodu.
Ak by Vás novinky a e-maily od nás časom obťažovali môžete sa samozrejme kedykoľvek odhlásiť. Napíšte nám, prosím e-mail na eshop@bioteka.sk.
 

Záverečné ustanovenia
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia.
Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 15.03.2014.  

Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Na akékoľvek ďalšie otázky, nejasnosti a pripomienky Vám radi odpovieme.

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom obchode.